dev7studios
เรื่องระเบียบวินัย
การขัดแย้งผลประโยชน์ในตัวเอง
การครองตน ครองคน ครองงาน
การให้-รับของขวัญ
นายสาโรช กาญจนพงศ์
สปอตโทรทัศน์ นายรัฐศาสตร์ หาบสา
สปอตโทรทัศน์ นายแพทย์ สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
สปอตโทรทัศน์ นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
 
10 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ ศ 2557

ศูนย์ส่งเสริมจริธรรม สำนักงาน ก.พ. จัดอบรมวิทยากรตัวคูณ หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ
ภาพหน่วยงานขึ้นรับรางวัล งานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ปี พ.ศ. 2559
วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ปี.พ.ศ. 2559

 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010