dev7studios
จังหวัดหนองคาย รณรงค์สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง
กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน ปลูกสำนึกข้าราชการไทยไม่โกง
กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในยุค 4.0
วันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่องระเบียบวินัย
การขัดแย้งผลประโยชน์ในตัวเอง
การครองตน ครองคน ครองงาน
การให้-รับของขวัญ
 
10 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ ศ 2557

คุณชีวะภาพ ชีวะธรรม ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2559
นายวุฒิชัย ธรรมยา ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2559
สำนักงาน ก.พ. และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดกิจกรรมตั้งปณิธานเสริมสร้างเกียรติภูมิเพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด

 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010