dev7studios
This is an example of a HTML caption with a link.
 
 
 

 ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ ก.พ. 
กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน 
ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจำทุกปีในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษา 
ซึ่งการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนั้น เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ 
ให้ทุกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน 
โดยมีการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง โดยที่

“โครงการรณรงค์ข้าราชการร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีจิตสำนึกและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ 
มีจิตสำนึกร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และร่วมกันสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

โครงการ จำขึ้นใจ ปี ๒๕๕๒

จากโครงการจำขึ้นใจในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้เริ่มนำร่องแผนการรณรงค์เผยแพร่ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหมู่ข้าราชการ 
ด้วยการจัดกิจกรรมการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ภายใต้แนวคิดตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณที่ว่า 

“จะประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและประชาชน 
และเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน โดยยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้องตลอดไป” 

ซึ่งได้รับกระแสการตอบรับจากหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์เป็นอย่างดี 
โครงการจำขึ้นใจ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นับเป็นการตอกย้ำการรณรงค์ฯในเชิงลึกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมเกี่ยวกับปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ 
อันจะส่งผลให้เจตนารมณ์ในนโยบายและกฎหมายระดับต่างๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010