dev7studios
พิธีกรจำขึ้นใจ พูดถึง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
คุณณัฎฐิญา เนตยสุภา
คุณประยงค์ จันทเต็ง
คุณชีวะภาพ ชีวะธรรม
คุณชูชาติ สาหร่าย
คุณสุภาวดี ภู่ทอง
จังหวัดหนองคาย รณรงค์สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง
กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน ปลูกสำนึกข้าราชการไทยไม่โกง
 
10 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ ศ 2557

สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมรวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เดิน - วิ่ง – ปั่นจักรยาน (OCSC Walk - Run - Bike to Give 2018) สร้างความสุขให้กับประชาชน
สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กระทรวงมหาดไทย และ จ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดและประเทศไทยใสสะอาด

 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010