dev7studios
This is an example of a HTML caption with a link.
 
 

มาตรา 3 คำนิยาม หน่วยงานของรัฐ

มาตรา3 คำนิยาม เจ้าหน้าที่ของรัฐ


มาตรา5 มาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรา8 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)

มาตรา19 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

มาตรา20 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน้าที่ขององค์กรการบริหารงานบุคคล

มาตรา 76 วรรค 3 และ 219 มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010