dev7studios
This is an example of a HTML caption with a link.
 

 

ตอนที่ 1 คำนิยาม ตามมาตรา 3
หน่วยงานของรัฐ

ตอนที่ 2 คำนิยาม ตามมาตรา 3
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 


ตอนที่ 3 มาตรฐานทางจริยธรรม
ตามมาตรา 5

ตอนที่ 4 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
ตามมาตรา 8


ตอนที่ 5 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา 19

ตอนที่ 6 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา 20


ตอนที่ 7 มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 76 วรรค 3 และ มาตรา 219

 

 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010