dev7studios
This is an example of a HTML caption with a link.
 
 

ตอนที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

ตอนที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ตอนที่ 3 ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

ตอนที่ 4 ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ตอนที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตอนที่ 6 ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม


ตอนที่ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

 


 

 

 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010