คุณชีวะภาพ ชีวะธรรม ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2559
นายวุฒิชัย ธรรมยา ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2559
สำนักงาน ก.พ. และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดกิจกรรมตั้งปณิธานเสริมสร้างเกียรติภูมิเพื่อจังหวัดหนองคายใสสะอาด