Next >>
สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมรวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เดิน - วิ่ง – ปั่นจักรยาน (OCSC Walk - Run - Bike to Give 2018) สร้างความสุขให้กับประชาชน
สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กระทรวงมหาดไทย และ จ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดและประเทศไทยใสสะอาด