ภาพกิจกรรม >> หน่วยงานที่ได้จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2558 และต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010