ภาพกิจกรรม >> ภาพหน่วยงานขึ้นรับรางวัล งานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ปี พ.ศ. 2559

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010