ภาพกิจกรรม >> ศูนย์ส่งเสริมจริธรรม สำนักงาน ก.พ. จัดอบรมวิทยากรตัวคูณ หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010