ภาพกิจกรรม >> สำนักงาน ก.พ. และจังหวัดสกลนคร ร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสกลนครใสสะอาด (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/2CBCBvW)

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010