ภาพกิจกรรม >> สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กระทรวงมหาดไทย และ จ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดและประเทศไทยใสสะอาด

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010