ภาพกิจกรรม >> สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมรวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เดิน - วิ่ง – ปั่นจักรยาน (OCSC Walk - Run - Bike to Give 2018) สร้างความสุขให้กับประชาชน

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010